استارتر کالچرهای پنیر

شرکت لاکتینا، استارتر کالچرهای اصلی جهت تولید انواع پنیرهای مختلف که متنوع ترین گروه محصولات لبنی میباشد را ارائه و بهبود داده است.

استارتر کالچرهای پنیر شامل طیف وسیعی از باکتریهای اسید لاکتیکی بوده که تحت نام لاکتوباسیلوس لاکتیس ، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه کرموریس، گونه های لوکونوستوک و غیره میباشند و همگی در فرآیند تخمیر اسید لاکتیک شرکت میکنند.

در نتیجه فعالیت پروتئولیتیک (تجزیه پروتئین ها)، لیپولیتیک (تجزیه چربی ها) وتولید اسید طی فرآیند رسیدن و نگهداری ، ویژگی های طعم، مزه، بافت و رایحه محصول توسعه میابد.

استارتر کالچرهای پنیر

پیشنهاد ما برای استارتر پنیر به دو شکل DVS (مستقیم) و بالک عبارتند از:

– مجموعه های LAT YC152, LAT YC151, LAT CW103, LAT CW101  :

این استارتر کالچرها مناسب جهت تولید پنیر سفید آب نمکی و پنیر زرد از شیر گاو و گوسفند میباشد.محصول نهایی دارای طعم و رایحه و ساختار (بافت) سنتی بلغاری میباشد.

 

– مجموعه های LAT YC153, LAT CW105, LAT CW104 :

استارترهایی هستند با قابلیت تولید اسید سریع و طعم و رایحه تخمیراسید لاکتیکی قوی.

 

– مجموعه های LAT YC201, LAT CW36, LAT CW109, LAT CW108, LAT CW107, LAT CW106 :

استارتر کالچرهایی برای تولید پنیرهای تازه ،پنیرموزارلا (پیتزا) و دیگر انواع پنیرهای اروپایی با درجه  حرارت های عمل آوری ثانویه کمتر و بیشتر – تولید پنیر چدار،امنتال،گودا.

 

شرکت لاکتینا، انواع استارتر کالچرهای منجمد، خشک شده انجمادی (لیوفلیزه)، چند سوشه مقاوم در برابر فاژ و  مناسب جهت تولید انواع پنیرها را فراهم میکند.